Zápis do 1. třídy

středa 15. 4. 2020 od 9:00 do 16:00

Zápis proběhne bez účasti žáků (dle pokynů MŠMT).

Rodiče podají přihlášku elektronicky přes datovou schránku, poštou, případně osobně. Ihned, jak situace dovolí, uspořádáme individuální setkání s rodiči i žáky.

Jak podat přihlášku

Stáhněte formuláře: přihlášku, zápisní list a souhlas GDPR

Vyplňte

Pokud si nebudete vědět rady, zavolat můžete na recepci školy + 420 604 301 620, případně ředitelce školy + 420 602 501 912.

Připojte kopii rodného listu a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

Zašlete elektronicky, poštou, případně odevzdejte osobně

Přihlášku, souhlas GDPR, zápisní list, kopii rodného listu a kartičky zdravotní pojišťovny můžete dodat třemi způsoby:
1) Zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky – ZŠ Basic ID: ys8wd4k
2) Odeslat poštou na adresu školy. Razítko odeslání musí být nejpozději v den zápisu, tj. 15. 4.
3) Případně dokumenty odevzdat v den zápisu na recepci školy (adresa Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek).

Nejčastější dotazy

Jak u nás probíhá výuka?

Obecně nejsme zaměření pouze na jeden vyučovací styl, věříme, že ve správnou chvíli může být hodnotně použita každá metoda vyučování. Najdete u nás výuku projektovou, skupinovou, individuální, kritické myšlení. Záleží na věku, učivu a dalších okolnostech. Dovolujeme si říct, že velmi blízká a hodně používaná je u nás tzv. intuitivní pedagogika. S dětmi také často chodíme ven mimo školní budovu. Každý měsíc pořádáme nejrůznější exkurze, návštěvu divadel, realizujeme školní lyžařské kurzy, školy v přírodě, atd.

Jakým způsobem žáky hodnotíme?

Žáci jsou hodnoceni dvojím způsobem — známkami (méně významné) a slovním hodnocením (slovní hodnocení je nedílnou součástí vysvědčení a klademe na něj větší důraz). U hodnocení se snažíme dávat smysluplnou zpětnou vazbu. Hodnocení je primárně určeno žákovi, který mu má rozumět.

Jsou u nás zadávány domácí úkoly?

Domácí úkoly obvykle žáci začínají dostávat od třetí třídy. Úkoly však nejsou od toho, aby skrze ně domov suploval práci školy. Jsme toho názoru, že učivo by měl žák primárně zvládnout ve škole. Pakliže žáci ve vyšších ročnících dostávají úkoly, mají sloužit k procvičování učiva, nikoli ke zkoušce vědomostí rodičů.

Jací jsou naši učitelé?

V první řadě jsou dětem partnery, průvodci vzděláváním, vytvářejí přátelské prostředí, ve kterém dětem podávají informace jako sobě rovným. Důležitá je u nás práce s chybou — žáci se nehlásí, pouze když něco ví, nýbrž naprosto bez ostychu zvednou ruku, když něco neví, něčemu nerozumí, učitel jim vždy rád odpoví a pomůže. Žáky spolu nesrovnáváme — víme, že někdo bude látku zvládat na vynikající úrovni, někdo na úrovni nižší. Tak je tomu i v životě.

Umí již vaše dítě číst, psát nebo počítat?

Pokud je vaše dítě napřed navážeme na jeho schopnosti, které prohloubíme nezávisle na úrovni ostatních dětí. To nám umožňuje maximální počet žáků v jedné třídě, který máme stanoven na dvanáct. Rovněž tak má každý žák vlastní učební plán, ve kterém postupuje dle svého tempa. U vysoce talentovaných žáků jsme již v minulosti přikročili i k přeřazení do vyššího ročníku. Nedílnou součástí naší školy je naše studijní technologie. Každý učitel absolvuje kurzy, aby naši studijní technologii zvládl. Ta velmi zjednodušeně umožňuje učitelům rozpoznávat na dětech bariéry — překážky, které jim brání pochopení látky, zdržují je či je od učiva odvádí. Učitelé jsou proškoleni na to, aby efektivně se žáky tyto bariéry překonávaly. Učitelé také absolvují komunikační kurzy, které jim pomáhají zvládat situace skrze dobrou komunikaci.

Proč škola Basic?

  • Program je nastaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.
  • V naší škole najdete žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje.
  • Do školy je možné přestoupit nejen na začátku, ale i během celého školního roku (do naplnění naší kapacity). Rádi vám s přestupem pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

Kontakt

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek