Zápis do 1. třídy

školní rok 2024/2025

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Zápis proběhne prezenčně 16. 4. 2024 od 15:30 

Maximální kapacita je stanovena na 12 žáků. Otevíráme jednu třídu v ročníku.

Co udělat před termínem zápisu?

Domluvte si osobní schůzku

Setká se s vámi zástupce ředitelky školy Ondřej Pražák. Ukáže vám prostory naší školy, seznámí s naší výukou a zodpoví všechny vaše dotazy. Schůzka je nezávazná. 

Ondřej Pražák

zástupce ředitelky školy

Jak doručit přihlášku do školy a co s sebou k zápisu?

Přihlášku můžete odevzdat několika způsoby:
- zaslat poštou na adresu školy
- osobně doručit na recepci školy každý všední den do 15:00
- naskenovanou zaslat na mail prazak@skolabasic.cz
- zaslat do datové schránky (ID ys8wd4k)

K zápisu si prosím vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.  

Jak budeme naplňovat kapacitu třídy?

Primární hledisko naplnění kapacity třídy bude dle dosaženého počtu bodů. Při situaci, kdy se vyskytne více dětí se stejným počtem bodů, budeme losovat.

Výsledky zápisu budou známy do 23. 4. 2024. V případě přijetí budou rodiče/zákonní zástupci dítěte vyzváni k převzetí rozhodnutí o přijetí, podpisu smlouvy a dalších náležitostí.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

1. Dítě již plní předškolní docházku v MŠ Basic……..10 bodů

2. Dítě má v MŠ či ZŠ Basic sourozence…………2 body

3. Sdílení alternativního pedagogického přístupu podle školního vzdělávacího programu
ZŠ Basic, tedy vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě …………max. 5
bodů

4. Splnění předpokladů ke vzdělávání - podle školního vzdělávacího programu ZŠ Basic………max. 12 bodů (sluchové vnímání, zrakové vnímání, grafomotorika, řeč, početní představy a orientace, sociální a pracovní dovednosti (v každé oblasti vždy max. 2 body)

Klub předškolák

Hravý vzdělávací kroužek pro budoucí žáky 1. ročníku ZŠ
Přivítali byste, aby první školní den vaše ratolest vcházela do prostředí a za lidmi, které už zná? Přihlaste vaše dítě na Klub předškolák, kde pozná prostředí školy, seznámí se s budoucími spolužáky a svou paní učitelkou.

Vážení rodiče,

škola Basic je soukromá základní škola rodinného typu, která rodičům a jejich dětem nabízí alternativní volbu výchovně-vzdělávacího procesu. Poskytujeme individualizované vzdělávání s malým počtem žáků ve třídě a jejich aktivním zapojením do výuky a dění ve škole.

Učíme tak, aby žáci učivu rozuměli a uměli ho použít v praxi. Využíváme metod kritického myšlení, badatelského přístupu k objevování světa a učíme žáky, aby se uměli sami učit a překonávat překážky, na které při učení narazí. Dbáme na to, aby se u nás děti cítily bezpečně a našim učitelům i svým kamarádům plně důvěřovaly. Vy, jako rodiče, jste pro nás partneři, bez jejichž spolupráce nebude výchovně-vzdělávací proces nikdy dostatečně efektivní.

Jsme moc rádi, že hledáte nejlepší cestu světem vzdělávání pro svoje dítě, nikoliv pouze službu, kterou si jednoduše zaplatíte.

Svatava Kovářová
ředitelka školy

Nejčastější dotazy

Jak u nás probíhá výuka?

Obecně nejsme zaměření pouze na jeden vyučovací styl, věříme, že ve správnou chvíli může být hodnotně použita každá metoda vyučování. Najdete u nás výuku projektovou, skupinovou, individuální, kritické myšlení. Záleží na věku, učivu a dalších okolnostech. Dovolujeme si říct, že velmi blízká a hodně používaná je u nás tzv. intuitivní pedagogika. S dětmi také často chodíme ven mimo školní budovu. Každý měsíc pořádáme nejrůznější exkurze, návštěvu divadel, realizujeme školní lyžařské kurzy, školy v přírodě, atd.

Jakým způsobem žáky hodnotíme?

Žáci jsou hodnoceni dvojím způsobem — známkami (méně významné) a slovním hodnocením (slovní hodnocení je nedílnou součástí vysvědčení a klademe na něj větší důraz). U hodnocení se snažíme dávat smysluplnou zpětnou vazbu. Hodnocení je primárně určeno žákovi, který mu má rozumět.

Jsou u nás zadávány domácí úkoly?

Domácí úkoly obvykle žáci začínají dostávat od třetí třídy. Úkoly však nejsou od toho, aby skrze ně domov suploval práci školy. Jsme toho názoru, že učivo by měl žák primárně zvládnout ve škole. Pakliže žáci ve vyšších ročnících dostávají úkoly, mají sloužit k procvičování učiva, nikoli ke zkoušce vědomostí rodičů.

Jací jsou naši učitelé?

V první řadě jsou dětem partnery, průvodci vzděláváním, vytvářejí přátelské prostředí, ve kterém dětem podávají informace jako sobě rovným. Důležitá je u nás práce s chybou — žáci se nehlásí, pouze když něco ví, nýbrž naprosto bez ostychu zvednou ruku, když něco neví, něčemu nerozumí, učitel jim vždy rád odpoví a pomůže. Žáky spolu nesrovnáváme — víme, že někdo bude látku zvládat na vynikající úrovni, někdo na úrovni nižší. Tak je tomu i v životě.

Umí již vaše dítě číst, psát nebo počítat?

Pokud je vaše dítě napřed navážeme na jeho schopnosti, které prohloubíme nezávisle na úrovni ostatních dětí. To nám umožňuje maximální počet žáků v jedné třídě, který máme stanoven na dvanáct. Rovněž tak má každý žák vlastní učební plán, ve kterém postupuje dle svého tempa. U vysoce talentovaných žáků jsme již v minulosti přikročili i k přeřazení do vyššího ročníku. Nedílnou součástí naší školy je naše studijní technologie. Každý učitel absolvuje kurzy, aby naši studijní technologii zvládl. Ta velmi zjednodušeně umožňuje učitelům rozpoznávat na dětech bariéry — překážky, které jim brání pochopení látky, zdržují je či je od učiva odvádí. Učitelé jsou proškoleni na to, aby efektivně se žáky tyto bariéry překonávaly. Učitelé také absolvují komunikační kurzy, které jim pomáhají zvládat situace skrze dobrou komunikaci.

Proč škola Basic?

Přihlaste své dítě do základní školy, v níž se děti učí svým vlastním tempem, učení je baví a naučenému skutečně rozumí. Do školy, kde jsou děti šťastné.

  • Program je nastaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.
  • V naší škole najdete žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje.
  • Do školy je možné přestoupit nejen na začátku, ale i během celého školního roku (do naplnění naší kapacity). Rádi vám s přestupem pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

Kontakt

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek