Zápis do 1. třídy probíhá v termínu 12.–15. dubna 2021. Pro více informací klikněte zde.

Zápis do 1. třídy, školní rok 2021/2022

INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU

Přihlaste své dítě do základní školy, v níž se děti učí svým vlastním tempem, učení je baví a naučenému skutečně rozumí. Do školy, kde jsou děti šťastné.

Vážení rodiče,

škola Basic je soukromá základní škola rodinného typu, která rodičům a jejich dětem nabízí alternativní volbu výchovně-vzdělávacího procesu. Poskytujeme individualizované vzdělávání s malým počtem žáků ve třídě a jejich aktivním zapojením do výuky a dění ve škole. Učíme tak, aby žáci učivu rozuměli a uměli ho použít v praxi. Využíváme metod kritického myšlení, badatelského přístupu k objevování světa a učíme žáky, aby se uměli sami učit a překonávat překážky, na které při učení narazí. Dbáme na to, aby se u nás děti cítily bezpečně a našim učitelům i svým kamarádům plně důvěřovaly. Vy, jako rodiče, jste pro nás partneři, bez jejichž spolupráce nebude výchovně-vzdělávací proces nikdy dostatečně efektivní. Jsme moc rádi, že hledáte nejlepší cestu světem vzdělávání pro svoje dítě, nikoliv pouze službu, kterou si jednoduše zaplatíte.

Z důvodu karanténních opatření není možné klasický hromadný zápis za účasti všech dětí a rodičů. I přesto bychom velmi neradi děti o tento zážitek připravili. Rádi bychom se s Vámi domluvili na individuálním zápisu, a to prezenční či distanční formou. Níže naleznete veškeré potřebné informace. 

Zápis proběhne individuálně prezenční nebo distanční formou po domluvě s rodiči ve dnech

12.–15. dubna 2021

Maximální kapacita v 1. ročníku je stanovena na 12 žáků.

Otevíráme vždy pouze jednu třídu v ročníku.

Co udělat před termínem zápisu?

Prosíme o vyplnění přihlášky pro účely zápisu ve školním roce 2021/2022. V přihlášce je kolonka, zda preferujete zápis prezenční či distanční (on-line) formou.

Přihlášku prosím doručte nejpozději do 5. 4. 2021 – po domluvě osobně, datovou schránkou či naskenovanou e-mailem na adresu praha@skolabasic.cz

Potřebujeme i originál přihlášky, který je možno dodat v den zápisu osobně. V případě, že zvolíte zápis distanční formou, je nutné dodat originál přihlášky (poštou na adresu školy, osobně, datovou schránkou). 

Po přijetí přihlášky Vás telefonicky kontaktujeme a domluvíme si s Vámi na základě preferované volby zápisu konkrétní den a čas zápisu.

Pokud si nebudete vědět rady, zavolat můžete na recepci školy + 420 604 301 620, případně ředitelce školy + 420 602 501 912.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

3 body – Dítě již plní předškolní docházku v MŠ Basic
2 body – Dítě má v MŠ či ZŠ Basic sourozence
max. 5 bodů – V době zápisu se uskutečnilo setkání školy s rodinou v prezenční či distanční formě. Nejde o hodnocení ani testování dítěte. Setkání je důležité pro vzájemné poznání a vyjasnění vzájemných očekávání nejen dítěte, ale i rodiny a o soulad s nastavením vzdělávání v ZŠ podle školního vzdělávacího programu ZŠ Basic 

Jak budeme naplňovat kapacitu třídy?

Primární hledisko naplnění kapacity třídy bude dle dosaženého počtu bodů. Při situaci, kdy se vyskytne více dětí se stejným počtem bodů, budeme losovat.

Výsledky zápisu budou známy do 26. dubna. Informaci o přijetí, či nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci nejpozději také do 26. dubna. V případě přijetí budou vyzvání k převzetí rozhodnutí o přijetí, podpisu smlouvy a dalších náležitostí.

Nejčastější dotazy

Jak u nás probíhá výuka?

Obecně nejsme zaměření pouze na jeden vyučovací styl, věříme, že ve správnou chvíli může být hodnotně použita každá metoda vyučování. Najdete u nás výuku projektovou, skupinovou, individuální, kritické myšlení. Záleží na věku, učivu a dalších okolnostech. Dovolujeme si říct, že velmi blízká a hodně používaná je u nás tzv. intuitivní pedagogika. S dětmi také často chodíme ven mimo školní budovu. Každý měsíc pořádáme nejrůznější exkurze, návštěvu divadel, realizujeme školní lyžařské kurzy, školy v přírodě, atd.

Jakým způsobem žáky hodnotíme?

Žáci jsou hodnoceni dvojím způsobem — známkami (méně významné) a slovním hodnocením (slovní hodnocení je nedílnou součástí vysvědčení a klademe na něj větší důraz). U hodnocení se snažíme dávat smysluplnou zpětnou vazbu. Hodnocení je primárně určeno žákovi, který mu má rozumět.

Jsou u nás zadávány domácí úkoly?

Domácí úkoly obvykle žáci začínají dostávat od třetí třídy. Úkoly však nejsou od toho, aby skrze ně domov suploval práci školy. Jsme toho názoru, že učivo by měl žák primárně zvládnout ve škole. Pakliže žáci ve vyšších ročnících dostávají úkoly, mají sloužit k procvičování učiva, nikoli ke zkoušce vědomostí rodičů.

Jací jsou naši učitelé?

V první řadě jsou dětem partnery, průvodci vzděláváním, vytvářejí přátelské prostředí, ve kterém dětem podávají informace jako sobě rovným. Důležitá je u nás práce s chybou — žáci se nehlásí, pouze když něco ví, nýbrž naprosto bez ostychu zvednou ruku, když něco neví, něčemu nerozumí, učitel jim vždy rád odpoví a pomůže. Žáky spolu nesrovnáváme — víme, že někdo bude látku zvládat na vynikající úrovni, někdo na úrovni nižší. Tak je tomu i v životě.

Umí již vaše dítě číst, psát nebo počítat?

Pokud je vaše dítě napřed navážeme na jeho schopnosti, které prohloubíme nezávisle na úrovni ostatních dětí. To nám umožňuje maximální počet žáků v jedné třídě, který máme stanoven na dvanáct. Rovněž tak má každý žák vlastní učební plán, ve kterém postupuje dle svého tempa. U vysoce talentovaných žáků jsme již v minulosti přikročili i k přeřazení do vyššího ročníku. Nedílnou součástí naší školy je naše studijní technologie. Každý učitel absolvuje kurzy, aby naši studijní technologii zvládl. Ta velmi zjednodušeně umožňuje učitelům rozpoznávat na dětech bariéry — překážky, které jim brání pochopení látky, zdržují je či je od učiva odvádí. Učitelé jsou proškoleni na to, aby efektivně se žáky tyto bariéry překonávaly. Učitelé také absolvují komunikační kurzy, které jim pomáhají zvládat situace skrze dobrou komunikaci.

Proč škola Basic?

  • Program je nastaven tak, aby pomohl žákům využívat získané informace v životě. Studenti se neučí rozumět jenom tomu, co studují, ale také se učí využívat logiku a rozum a umí si samostatně vyhledat potřebné doplňující informace.
  • V naší škole najdete žáky, kteří jsou aktivně zapojeni do učení, studují nezávisle a postupují tempem, které jim samotným vyhovuje.
  • Do školy je možné přestoupit nejen na začátku, ale i během celého školního roku (do naplnění naší kapacity). Rádi vám s přestupem pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

Kontakt

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek