Hlídání na léto je vyřešené! Naše školka je během prázdnin otevřena pro všechny. Více informací

Zápis do mateřské školy

12. 5.–13. 5. 2021

v budově mateřské školy: Mimoňská 645/2A, Praha 9 – Prosek

Samotný zápis bude probíhat individuálně, na základě telefonické domluvy – volejte Eva Balandová, tel.: +420 777 713 642

Naše MŠ je organizována pro děti od 2 let. Děti je možné přijímat pouze do výše schválené kapacity mateřské školy. Maximální kapacita naší MŠ je 44 dětí. Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku. O výsledcích zápisu a přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče informováni telefonicky v zákonné lhůtě.

Na základě doporučení MŠMT v souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhat tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Proč MŠ Basic

Bez stresu a slziček

Máme zvykací program, díky kterému se dítě snadno přizpůsobí nové změně v jeho životě.

Učitelé jsou průvodci

Nepovyšují se nad děti ani rodiče a tím si u dětí získávají velkou důvěru.

Každému na míru

Respektujeme rozhodnutí dětí a do ničeho nenutíme (např. jídlo, spaní po obědě). Dbáme na hladký průběh dne.

Zdravě motivujeme

Děti postupně seznamujeme s pravidly a učíme, jak fungovat jako součást týmu. Pokroky dokážeme ocenit.

Jak podat přihlášku

Stáhněte si přihlášku

Vyplňte

Pokud si nebudete vědět rady, zavolat můžete na recepci školy + 420 604 301 620, případně ředitelce školy + 420 602 501 912.

Připojte další potřebné dokumenty

• potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (t.j. poslední rok před nástupem do 1.třídy ZŠ).
•  prostou kopii rodného listu
•  občanský průkaz zákonného zástupce

Zašlete elektronicky, poštou, případně odevzdejte osobně

Všechny dokumenty můžete dodat těmito způsoby:

1) Zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky – ID: ys8wd4k
2) Odeslat poštou na adresu školy. Razítko odeslání musí být nejpozději poslední den zápisu, tj. 16. 5.
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
4) Případně dokumenty odevzdat v období zápisu na recepci školy (adresa Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek).

Pořadí doručení Vaší žádosti nemá žádný vliv na vlastní rozhodování o přijetí.

Všechny přijaté žádosti seřadíme podle předem schválených kritérií:

1) zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování, dokládá se potvrzením dětského praktického lékaře

2) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

3) věk dětí (starší mají přednost před mladšími)

Doložení řádného očkování dítěte

Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanovuje, že při přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem:

Zákon č.258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním / případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci/.

Pokud není dítě očkováno, vyplývá přímo ze zákona, že nemůže být přijato do mateřské školy. /Netýká se dětí absolvujících povinné předškolní vzdělávání./

Potřebujete poradit?

Rádi vám pomůžeme s výběrem té správné školky pro vás. Domluvte si schůzku se zástupkyní předškolního vzdělávání Evou Balandovou na tel. 777 713 642.

Kontakt

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek