Jak učíme v Basicu: Výuka se zaměřením na praktické využití, bezpečné prostředí a individuální přístup

zápis mateřská škola basic praha

Vybíráte tu nejvhodnější školu pro své dítě? Kladete si otázky ve smyslu, jak nejlépe připravit své dítě do života, aby bylo spokojené a úspěšné? Možná pro vás máme odpověď a setkáme se na individuální schůzce v naší škole.

V září 2021 oslaví pražská soukromá škola Basic tři roky v nově zrekonstruovaných prostorách, situovaných v jádru proseckého sídliště. Rodičům a jejich dětem nabízí výuku se zaměřením na praktické využití, bezpečné prostředí a individuální přístup.

Škola Basic je jednou z těch, která se odborníky řadí mezi tzv. alternativní, tedy podávající jinou možnost učení, než na většině státních škol. V čem se liší a na jakých pilířích škola stojí, se pokusí osvětlit zástupce ředitelky školy v následujících řádcích. 

Studijní technologie a výuka zaměřená na praktické využití

Jednou z nejmarkantnějších změn je komplexnost vzdělávacího procesu a jeho integrování do společnosti a okolního světa. To se děje na několika vzájemně propojených rovinách počínajících u toho, zda je žák řádně vyspán, dobře najeden, pokračujících přes samotný proces učení díky naší studijní metodě a končících u získání znalostí, kompetencí a v neposlední řadě také etických hodnot, kterými je žák vybaven pro život. Podívejme se nyní na tyto roviny blíže.

V Basicu nejde pouze o to, naučit děti základním dovednostem (čtení, psaní, počítání, zpěvu, pohybu, výtvarným technikám) či nejrůznějším podrobnostem z oblastí našeho světa (o přírodě, historii, zvířatech, přírodních zákonech), izolované od dnešní společnosti a praktického využití. Školní vědomosti a kompetence mají být vědomostmi o životě a pro život. Vyučování by mělo být motivující a účelné. Proto vždy stanovíme na začátku každého učiva jeho účel, tedy to, jak získané vědomosti či dovednosti žáci mohou použít ve svém životě, přičemž by se nemělo jednat o obecné nastolení takového účelu, ale o jasné, konkrétní zisky, kterých může žák dosáhnout. Prvním aspektem komplexnosti našeho vzdělávacího procesu je tedy propojení školy a okolního světa, nikoliv škola jako svět víceméně izolovaný od společnosti (jak tomu často bývá). Zásadní je to, aby děti byly připraveny pro život a aby uměly kdykoliv prakticky použít to, co se naučily.

Nesnažíme se ovšem děti vybavit „pouze“ vědomostmi a dovednostmi, ale také tím, aby se – nyní i v budoucnu – uměly samy efektivně učit a aby se aktivně zajímaly o učení. To vše díky studijní technologii, kterou na naší škole používají jak vyučující, tak děti. Jakmile jsou žáci dostatečně připraveni (od 4. ročníku), aktivně se učí, jak se správně učit a jak být při výuce efektivní. Nutno dodat, že také rodiče všech našich žáků by se měli co nejdříve seznámit s naší metodou, aby mohli s dětmi i doma pracovat co nejproduktivněji. Pracujeme zejména se třemi typy bariér, které studentům brání v naučení se nějaké látce, pochopení nějakého principu či zvládnutí učiva. Zájemci z řad veřejnosti se se studijní technologií mohou seznámit na přednáškách a seminářích pořádaných naší školou. Nejbližší celodenní seminář pořádáme v sobotu 24. dubna 2021.

Bezpečné prostředí

Aby byl výchovně vzdělávací proces efektivní, je k němu potřeba takové prostředí, kam se žák nebojí chodit, kde není pod neustálým stresem, ale naopak cítí důvěru a pochopení. Proto je ve škole Basic kladen důraz na úctu a respekt k dítěti, bez jakéhokoliv pocitu nadřazenosti. Žák se nesmí bát udělat chybu, naopak. Správná práce s chybou, je při základním vzdělávání velmi důležitá. Hlásící se dítě, které se přiznává, že má s něčím potíže a potřebuje pomoci, na klasické škole naleznete jen zřídka. Děti se tam sice hlásí také, ale většinou pouze v případě, že něco vědí nebo je něco zajímá, nevědomost či nepochopení se naopak ze strachu snaží maskovat. Ve škole Basic se z žáků, kteří k nám přišli až v průběhu školní docházky, a to s nějakým problémem z dřívější školy, stávají šťastné, sebevědomé děti, které rády chodí do školy a které učení baví. Učitel se žáky pěstuje důvěrný vztah, kdy se žák nebojí přijít s jakýmkoliv problémem. Neočekávejte však extrémně liberální výchovu. Naše škola má jasná pravidla a po žácích se vyžaduje jejich dodržování. Jedním z nich je i to, že po příchodu do školy musí každý žák odevzdat mobilní telefon, který si může vzít zase při odchodu. Nenecháme žáky přijít a vzájemnou (a nesmírně důležitou) sociální interakci na úkor mobilních telefonů. 

Klub předškolák: hravý vzdělávací kroužek pro budoucí žáky 1. ročníku ZŠ

3. – 12. 5. 2021

Více informací

Individuální přístup

V každé třídě školy Basic může být maximálně 12 žáků. To učiteli umožňuje naprosto individuální přístup. Najdete zde tak žáky, jež jsou aktivně zapojeni do výuky, studují nezávisle a pracují tempem, které jim samotným vyhovuje. Žáci, kteří na učivo potřebují vice času tak nemají pocit, že jim ujíždí vlak, a naopak žáci, kteří si učivo osvojují rychleji, se nenudí a pokračují ve svém učebním plánu dál. Je zřejmé, že učitel je na naší škole zejména pozorovatelem a instruktorem, který zajišťuje náplň výuky, pomoc žákům a jejich vedení. Do celého procesu jsou ale aktivně zapojeni i žáci, jak už bylo popsáno výše. Jedině tak mohou být zohledněny a úspěšně zvládnuty všechny předpoklady a potřeby každého dítěte ve třídě.

Respektování dítěte jako jedince, práce s dítětem nejen ve výukovém procesu, zohlednění všech životních podmínek jednotlivých žáků, dítě v centru vzdělávacího procesu. Děti, které se rády učí, které se do výuky samy aktivně zapojují a které jsou v životě úspěšné a šťastné, to je středobodem vzdělávacího procesu na naší škole. To je Basic.

Mgr. Jan Klaška
ředitel ZŠ Basic Brno

Mgr. Ondřej Pražák
zástupce ředitelky ZŠ Basic Praha

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů